KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY w PWR Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w procesach rekrutacji informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR z siedzibą przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań, email: ……………………………………………….;, tel. ……………………………….
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@pwr.agro.pl
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w PWR, mogą też być rozpatrywane w procesach rekrutacyjnych dotyczących grupy Kapitałowej (Biuro Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o.; Hortpress Sp. z o.o.)
 4. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej i/lub przyszłych rekrutacji w zależności od klauzuli ujętej w dostarczonym cv
 5. Przesłane dane będą przetwarzane:
  1. do momentu zamknięcia obecnej rekrutacji,
  2. w przypadku zgody na realizację przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy od otrzymania cv,
  3. w celu obrony przed roszczeniami do momentu ich przedawnienia
  Po tym czasie dokumenty będą niszczone
 6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w obecnej rekrutacji jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy. Zakres danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy art. 221. Wszelkie dodatkowe informacje przetwarzane są za zgodą kandydata. Podstawą przetwarzania danych na rzecz przyszłych rekrutacji jest również jego zgoda.
 7. Dane kandydatów mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Administratora w procesach rekrutacji, spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej (Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i Hortpress Sp. z o.o.), a także innym podmiotom, jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Kandydaci do pracy mają prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także z zastrzeżeniem przepisów prawa – prawo do żądania ich usunięcia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody kandydata przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody lub żądanie usunięcia danych będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 10. Kandydaci do pracy mają też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga może dotyczyć jedynie niezgodnego z prawem przetwarzanie ich danych osobowych, nie zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 11. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.
KLAUZULE do umieszczenia w CV, w zależności od chęci brania udziału odpowiednio:
 1. w obecnym procesie rekrutacyjnym

  Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Metalowej 5 (60-118 Poznań) w celu realizacji procesu rekrutacji.

 2. w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych (przez okres 1 roku)

  Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Metalowej 5 (60-118 Poznań) w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji, a także w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 3. jeśli nie jest prowadzony żaden proces rekrutacyjny

  Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Metalowej 5 (60-118 Poznań) w celu realizacji procesu przyszłych procesów rekrutacyjnych.